Search form

Luk ma Peba 9:39

39Ɨ negɨr wɨngawɨngat tin yemorkeneny dɨde ɨndama kamil yowarkeneny, ɨ tumol aembɨka kɨma tin kakwulwul yomnɨkeneny, ngɨrpu tin gou wa nenegɨr kana ɨngmandena yiyeneny, ɨ ɨngkaemb ket tin yɨrareneny. Ajɨ ɨdenata ɨrar ra tin gou wa omɨny. Ajɨ maka ra ton odede nenegɨr kana omnena iyeny, ton ma ɨta tin ɨrarena iyeny.