Search form

Luk ma Peba 9:41

41Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa dɨde gar eskamki rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd! Rɨdede pɨn e Kon nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma dɨde rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmena okasɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab?” Ɨ Ton ket b'ɨgam b'und yomnonj da, “Mor b'ɨgand iyɨm Kor pɨlwa!”