Search form

Luk ma Peba 9:42

42Ɨ re ɨtemb b'ɨga ikonj Ti pɨlwa, negɨr wɨngawɨngat tin gou wa yɨskantonj dɨde ukoi kana kaktɨtɨ kɨma yɨjgɨndenonj. Sɨ Yesu ket negɨr kɨlkɨl wɨngawɨngand samany yiyowonj, dɨde ket onggɨt kewar b'ɨgand yɨsakendonj, ngɨrpu ti b'uɨm b'ɨga yokawonj.