Search form

Luk ma Peba 9:43

43Seg komkesa rɨgap wɨnga kesa aukɨto Godɨmna ukoijog danda gatab.

Ɨ re komkesa rɨga kɨd kesa aena wuwenonj onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re Yesu amnɨkinonj, Ton Tina b'auyaena rɨga amninonj da,