Search form

Luk ma Peba 9:44

44“Wɨn b'obogɨl onggɨtyam Koina yɨtkak gar ke takasindam nangga gatab im ra Kon wumɨr tamninyɨn. Mop nokɨp Rɨgamna B'ɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa.”