Search form

Luk ma Peba 9:47

47Ajɨ Yesu kea wumɨr awonj towaina garɨnd onggɨtyam yɨt b'ugwatena gatab, ɨ Ton ket yɨpa b'ɨga sobijog yokatonj dɨde ket Ti yɨu ke yonyitonj.