Search form

Luk ma Peba 9:48

48Seg Ton ket ten amninonj da, “Yet ra odede b'ɨga sobijog simesime omɨny Koina nyɨ kɨma, ton re Kena simesime nomɨny. Ɨ dɨde yet ra Ken simesime notɨny, ton re kea simesime yomɨny yet re Ken nɨtmɨkitonj. Mop nokɨp yet ra sobijogjog tainy komkesa wa wɨngɨrɨnd, ton re ukoijog rɨga e.”