Search form

Luk ma Peba 9:49

49Ɨ Yoan ket Yesund yomnonj da, “Ukoyam! Sɨn yɨpa rɨga yɨr yongu Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga ewaikitand. Sɨ sɨn tin yɨswangu da, ‘Goro yɨmta ke odede omnɨkɨm dem!’ nokɨp ton ma ɨta yɨmta undoka miyeny sɨn kɨma.”