Search form

Luk ma Peba 9:5

5Ɨ rɨga yepiya ra maka wen simesime tamnenanj dem, sɨ wɨn ɨdenatemb ket onggɨt met ke o onggɨt taun ke iwasya. Ɨ onggɨt iwata wɨnɨnd wɨn b'ogla waina pɨspamɨnd sungar tedbenenindam towanɨm nony aukam da towaina negɨr mɨle b'ɨsagɨkam wɨn ɨta ik dem.”