Search form

Luk ma Peba 9:51

Samariya Rɨgap Yesund Yɨsayo

51Sɨ Yesum pumb wa menonɨm wɨn re kea wus wa auka ikonj, ɨ Ton ket danda kɨma yɨmjatonj menonɨm de Yerusalem taun wa.