Search form

Luk ma Peba 9:52

52Ɨ Ton ket naska nata nɨnda bageyam etmɨkisinonj Samariya eriya wa, sɨ ton ket wuwonj dɨde ket b'ɨgarkɨto yɨpa tungg wa Tinɨm gasa ongonjenam.