Search form

Luk ma Peba 9:57

Yesund Yɨmta Undoka gatab Yɨt

(Mat 8:19-22)

57Ɨ re ton menon yokato, nyawɨnd yɨpa rɨga Yesund yomnonj da, “Kon ɨta men yɨmta undoka mitiyenyɨn rɨtata ra man metkenyɨt.”