Search form

Luk ma Peba 9:58

58Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Gongɨr wa opima towa wul bora wɨmenam, dɨde pumbɨnd ngena wa kwa opima towa met, ajɨ Rɨgamna B'ɨgam re awɨr e kwa Ti wɨmenapu pɨpmet mop owaglitam.”