Search form

Luk ma Peba 9:59

59Ɨ Yesu kwa ket yɨpa rɨgand yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ajɨ onggɨt rɨgat Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Kon yɨmta kae Mor pɨlwa tɨtenjɨn ajɨ naska kon kor b'und eungitam neken.”