Search form

Luk ma Peba 9:6

6Yɨt seg ke ton ket yiwato dɨde tungg nata wuwenonj. Ɨ rɨkɨnd re ton wuwenonj komkesa wɨnɨnd, ton kea God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyeno dɨde kopa ke rɨga ɨsagɨka eyento.