Search form

Luk ma Peba 9:60

60Ajɨ Yesu tin yomnonj da, “Toko wɨngawɨnga ke uj rɨgap gop raukinem towainajog uj rɨga, ajɨ man meke God ma pumb tungg gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam.”