Search form

Luk ma Peba 9:61

61Ɨ kwa yɨpa rɨgat yindonj da, “Yonggyam! Kon men ɨta yɨmta mutundoken, ajɨ naska Man ken nɨnjɨkite wɨdaemb yɨt omnam rɨga yepim re wekeny koina metɨnd.”