Search form

Luk ma Peba 9:62

62Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Yet ra yɨm taramis gou ungankapu gasa kumbɨnd, ɨ ra kak wa yɨr tetaingis, ton ma dɨmdɨm e unganka yiyeny. Sɨ ton ma rɨrɨrkɨp rɨga e God ma pumb tungg wɨko iyenam.”