Search form

Luk ma Peba 9:7

Erodɨmna Nonysɨpsɨp Yesum gatab

(Mat 14:1-12; Mak 6:14-19)

7Ɨ re Galili eriya king Erod utkundenonj komkesa onggɨtyam auki mɨle gatab, ton ma sobijog na nonysɨpsɨp aukonj. Mop nokɨp nɨnda rɨgap opurena eyento da baptiso Yoan kea uj ke utnyitonj,