Search form

Luk ma Peba 9:9

9Ajɨ Erod yindonj da, “Kon ke Yoanɨnd mop yɨpendond, ajɨ yetemb jɨ rɨga ya gatab im re kon onggɨtyam yɨt utkundenyɨn?” Sɨ ton nya oraka eyeninonj Yesund yɨr ongongɨm.