Search form

Luk ma Peba int

Isɨpkita Yɨtkak

Onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt peba ɨrɨka rɨga re Lukte. Ɨ Luk re dokta rɨga na yɨbnonj dɨde yɨpa God ma obagendi kesa rɨga na. Ɨ ton onggɨtyam peba yɨrɨkonj re “Teopilom” pɨlwa na, ajɨ men ma wumɨr im yetemb jɨ ɨmɨnjog rɨga. Sɨ ton yama yɨrɨkonj re komkesa gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa na yepiya re wekenonj Roma kantri wɨngɨrɨnd. Ɨ ton yɨrɨkonj re yɨtkak dɨmdɨm olngɨka kena Yesumna yɨrkokar wɨmena gatab rɨna re yɨr ungata rɨgap yɨr ongong eyento.

Ɨ ket Luk pɨtapɨta yomneny Yesund da Ton re yɨrkokar okawayam rɨga e Israel rɨga wa dɨde komkesa yɨtam rɨga wa. Ɨ Luk pɨtapɨta yomɨny da Yonggyamɨmna Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Yesund ara yemokonj God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam gasa kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ onggɨt kupka b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt peba wɨngɨrɨnd ukoijog danda kɨma yopureny re onggɨt gatab im, opi re yɨr opmita ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨ kongga waina b'ingaena Yesumna wɨko wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde negɨr mɨle ɨraba gatab yɨt.