Search form

Mak ma Peba 1

Baptiso Omnɨkayam Yoan

(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Yoan 1:19-28)

1Ɨtemb jɨ Yesu Keriso, Godɨm b'ɨgamna otobarki b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt.

2Sɨ ɨja emb jɨ baptiso Yoan gatab ɨrɨki yɨbɨm bageyam Isayamna peband da,

“Man yɨr de, ɨta kon koina bageyam ɨtmɨkisɨn dem mor naska nya wa.

Tonte nya motngonjenau dem.

3Ɨ dɨde ɨta ukoi ara b'emoka pɨta tainy dem wul kesa tunggɨnd da,

‘Wɨn Yonggyamɨm nya ɨspɨkaindam,

ɨ Tina menonpu nya dɨmdɨm omnɨkaindam.’”

4Sɨ ket Yoan yikonj wul kesa tungg wa, ɨ ket rɨga baptiso amnɨkinonj dɨde ket engenda baptiso yɨt pɨtapɨta yomnenonj negɨr mɨle ewaikitam gar ke. 5Sɨ kupkakupka Yuda eriya ke dɨde komkesa Yerusalem ke rɨga wuwenonj ti pɨlwa. Ɨ rɨgap towalenggyam towaina omnɨki negɨr mɨle pɨtapɨta omnena eyento, ngɨrpu onggɨt kak ke ket baptiso yokateno Yoanɨm pɨlke Yordan kɨlɨmɨnd. 6Yoan kobɨrgɨm b'ikoki eyenonj tina jɨwɨnd re kamel ngɨi ke omnɨki na, ajɨ ma b'ogɨl na. Ɨ kwa ton rob b'ibgi yiyenonj re b'angga gɨm ke omnɨki na, ajɨ ma b'ogɨl na. Ɨ dɨde ti owou re nok na koka ake tɨbam wui. 7Ɨ ɨja naemb jɨ ton yɨtkak pɨtapɨta yomnenonj da, “Kor kak ke ɨta ik yɨpa dandajog rɨga yaina danda re Ti pumbjog wa e ajɨ koina re goujog wa e. Sɨ kon makwa rɨrɨr en uwontam Tina yongɨnkak kai ɨtrekam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk obayamɨm pɨlɨnd.+ 8Sɨ kon nyɨ kaim wen baptiso amnɨkinyɨn, ajɨ Ton Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kaim wen baptiso tamnɨkiny dem.”

Yesu ma Baptiso dɨde Otonkena Okatam

(Mat 3:13–4:11; Luk 3:21-22; 4:1-13)

9Ɨ re Yoan rɨga baptiso amnɨkinonj, Yesu ikonj Najaret tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd, dɨde ton ket baptiso yokatonj Yoanɨm pɨlke Yordan kɨlɨmɨnd. 10Sɨ re Yesu sisɨl opendonj nyɨ ke, ɨ odenja wub kumb yɨr yongonj ɨpangendand dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga eyouka ikonj ti pɨlwa ɨja na ɨt re gimai re dɨde. 11Ɨ ket ara ikonj wub kumb ke da, “Man re Koina b'ɨga et yena re Kon singi yiyenyɨn. Ɨ Kon ukoi sam en Mornɨm.”

12Ɨ odenja Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Tin yɨtmɨkitonj deta wul kesa tungg wa. 13Sɨ adea ta Ton yɨbnonj wul kesa tungg wa poti (40) bibɨr kɨma, dɨde ademb jɨ Ton otonkena yokatenonj Satanam pɨlke. Ɨ Ton tɨbam b'angga kɨma na yɨbnonj dɨde anerupiya tin yɨr ɨpka yiyeno.

Naskajog B'auyaena Rɨga Imda

(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)

14Ɨ re ket King Erod Yoanɨnd sɨbɨbmet wa yoramitonj, onggɨt kak ke Yesu ket yikonj Galili wa, God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyonj da, 15“Ɨtemb jɨ ket Godɨmna obagendi wɨn rɨrɨr ainy, God ma pumb tungg ke wa wus nate ainy. Sɨ wɨn negɨr mɨle ke gar engenjinam de Godɨm pɨlwa, dɨde gar ke utkunda ke yokata God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt.”

16Yɨpa wɨnɨnd, re Yesu ton ket menon yokatonj Galili sɨpa yurund, Ton ket nɨmog nanyɨnggan yɨr angonj, Simon ake Andrea. Ɨ onggɨt wɨnɨnd osiemb nanyɨnggan sɨpa wa gɨr b'ɨskena nat ebnonda, nokɨp ton re kabum ɨwɨka rɨga na ebnonda. 17Ngɨrpu ket Yesu ara emokonj da, “Ayo tetka! Yɨmta nundoka! Ɨ Kon rɨga ɨwɨka rɨga mi wen tamnyɨn odede rɨngmi re wɨn kabum ɨwɨka eyeninya.” 18Ɨ odenja ton gɨr erarkinonda dɨde ton ket Tin yɨmta yundokonda. 19Ɨ ɨngkek ket Yesu sobijog b'ɨsonkitonj, kea ton yɨr angonj Jebedaimna b'ɨga nɨmog Yakobo ake ti yɨnggan Yoan, gɨr ongonjenand gɨgand. 20Ɨ odenja Yesu ket ten ara emokonj Tin yɨmta undokam. Seg ton ket nanyɨngganɨp towa b'u Jebedaind yɨraronda gɨgand towaina wɨko rɨga kɨma, ɨ ton ket Yesund yɨmta yundokonda.

Yesu ma B'ogɨl Ouyaena

(Luk 4:31-32)

21Ɨ ton wuwonj de Kaparnaum wa. Re ket Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr awonj, odenja ket Yesu yikonj de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, ɨ Ton ket rɨga auyaeninonj. 22Sɨ rɨgap ma sobijog na kɨd kesa aento Tina ouyaena ke. Mop nokɨp Ton auyaeninonj re odede na ɨt re Godɨmna danda kɨma rɨga re dɨde, ajɨ ma ɨja na ɨte re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga re dɨde.

Yesu Negɨr Wɨngawɨnga Yewaikitonj

(Luk 4:33-37)

23Ɨ demb de onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa kea de ton yɨpa negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga ma okati rɨga yɨbnonj. Ɨ odenja ton irere kɨma b'okta ara yikenonj 24odede yɨt kɨma da, “Yesu Najaret tunggam! Nanggamog e Man sowa pɨlɨnd singi yomnyɨt? Rɨngma, Man negɨr omna mim sɨn notupinyɨt? Kon wumɨr en yetet Man. Man re Godɨmna yɨnayɨna B'ɨgatet.” 25Ajɨ Yesu ɨtemb jɨ negɨr wɨngawɨnga samany yiyowonj da, “Muma kesa ae! Or opende ti pɨlke!” 26Yesumna yɨtɨp ket ɨtemb negɨr wɨngawɨngat ɨtemb rɨga ɨsanikesa yɨjgɨndenonj. Ɨ ton ket ukoi kana ara yikenonj, ngɨrpu opendonj rɨgam pɨlke. 27Ɨ komkesa rɨga onggɨt b'eoma wɨngɨrɨnd ma sobijog na ton kɨd kesa aena wuwenonj ɨ towalenggyam b'arkena wuwenonj da, “Wɨi, nangga e jɨ? Sisɨl b'auyaena e, danda kɨma e. Ɨ negɨr kɨlkɨl wɨngawɨngap kea daka tin yɨt yutkunji ɨte re ton b'ingawa yoramiteny towa pɨlɨnd.” 28Ɨ rawɨr kwa pɨn komkesa yɨt yikenonj Yesumna kɨd kesa kɨma danda wɨko gatab komkesa Galili eriya wɨngɨr nata.

Yesu Kopa Rɨga Esakenjinonj

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Re ket seg, odenja Yesu Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨraronj. Ɨ Ton ket yikonj Yakobo ake Yoan kɨma de Simon ake Andrea waina met wa. 30Ɨ Simonɨm konggayam jeam re pas nat wɨbnonj juwar map. Odenja ton ket Yesund wumɨr yomno ti gatab. 31Ɨ re ket Yesu yikonj de Simonɨmna jeamɨm pɨlwa, Ton ket kea yɨm ke wokatonj ɨ ket wurowatonj. Seg ket juwarɨt tin wɨraronj, sɨ ton ket Yesund dɨde Ton kɨma meni rɨga yɨm akainonj. 32Onggɨt sɨ imokand, lom ipanjɨki kak ke, kea rɨgap eyento komkesa kopa rɨga ɨ negɨr wɨngawɨnga ma okati rɨga de Yesum pɨlwa. 33Ɨ ket komkesa rɨga onggɨt taunɨnd bobo auka wuwenonj mora wa. 34Ɨ Yesu esakenjinonj jogjog kopa rɨga yepiya re b'engabenga wɨp kopa kɨma wuwenonj, dɨde kwa ton jogjog negɨr wɨngawɨnga eaukena eyeninonj rɨga wa pɨlke. Ajɨ ton maka enjɨkisinonj negɨr wɨngawɨnga yɨt opurenam, mop nokɨp ton get ke wumɨr na da Yesute.

Yesu ma Yɨr Opmita dɨde Tina Wɨko

(Luk 4:42-44)

35Sɨwɨny borand momta ɨsparkand ket, Yesu utnyitonj dɨde yikonj deta tintawar wa, ɨ ademb ta ket ton yɨr opmitenonj, 36ngɨrpu ket Simon Yesund oraka yiyonj nɨnda ti rɨgawar kɨma. 37Re ket yodaro, Yesund wumɨr yomno da, “Wɨi, komkesa rɨgap oraka miyenyi.” 38Ɨ Yesu daka ket amninonj da, “Tuyɨm! Men wuyɨn ta b'enga gatab wa deta nɨnda wuswus tungg wa, nokɨm da ɨdenat Kon towa daka Godɨmna yɨt pɨtapɨta tamnenainyɨn. Mop nokɨp Kon onggɨt mop penaemb netkond onggɨt gowukoi wa.” 39Sɨ re Yesu ket yikenonj kupkakupka Galili eriya wɨngɨrɨnd, ton ket Godɨmna yɨt ouyaena eyeninonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata, dɨde kwa ton negɨr wɨngawɨnga eaukena eyeninonj rɨga wa pɨlke.

Yesu Leprosi Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Ngɨrpu ket yɨpa leprosi kopa rɨga ikonj de Yesum pɨlwa, kumsos b'amkonj, ɨ Yesum pɨlwa b'ɨtena yoramitonj da, “Ra Man singi taet, Man rɨrɨr e ken kɨlkɨp kesa notɨnyɨt.” 41Sɨ Yesu re ma sobijog na kear yomnonj, ɨngkek ket yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yesopayonj odede yɨt kɨma da, “Kon ɨta singi. Kɨlkɨp kesa ae!” 42Sɨ odenja ket ɨt ra leprosit tin yɨraronj, ngɨrpu ton ket b'ɨsakendonj dɨde ket kɨlkɨp kesa awonj. 43-44Seg Yesu ket ɨtemb jɨ rɨga yɨt ke ukoi danda kɨma odede nonony yomnonj da, “Yɨr de, goro yama na usekainɨm dor. Ajɨ meke dɨde ket molenggyam b'atouyaet yɨna sɨ rɨgam pɨlwa. Ra ton ɨmjas dor da, ‘Kea man ɨmɨnjog b'ogɨl dɨde kɨlkɨp kesa aet,’ sɨ man ket Godɨm sɨ gasa tanggɨkinyɨt dor ɨ eyinyɨt de yɨna sɨ rɨgam pɨlwa sɨ omnɨkam rɨna re Mose b'ingawa yoramitonj. Nokɨm da ɨdenat ton mɨtɨmjas rɨga wa wɨpɨnd da, ‘Man kea b'ɨsakenjɨt dɨde kɨlkɨp kesa aet.’” 45Ajɨ re ton Yesum pɨlke ewaikitonj, ita ton ket yɨt pɨtapɨta yomnenonj dɨde yɨt ukoi warabag omnɨka yiyenonj. Onggɨt mopɨp ket Yesum ma rɨrɨr na awonj taun wa menamenam pɨtand. Sɨ ton adea ta taun bau ke rɨga kesa tungg nata yɨbnonj, ajɨ kea tin kwa rɨgap yodareno komkesa gatab ke.