Search form

Mak ma Peba 1:10

10Sɨ re Yesu sisɨl opendonj nyɨ ke, ɨ odenja wub kumb yɨr yongonj ɨpangendand dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga eyouka ikonj ti pɨlwa ɨja na ɨt re gimai re dɨde.