Search form

Mak ma Peba 1:13

13Sɨ adea ta Ton yɨbnonj wul kesa tungg wa poti (40) bibɨr kɨma, dɨde ademb jɨ Ton otonkena yokatenonj Satanam pɨlke. Ɨ Ton tɨbam b'angga kɨma na yɨbnonj dɨde anerupiya tin yɨr ɨpka yiyeno.