Search form

Mak ma Peba 1:14

Naskajog B'auyaena Rɨga Imda

(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)

14Ɨ re ket King Erod Yoanɨnd sɨbɨbmet wa yoramitonj, onggɨt kak ke Yesu ket yikonj Galili wa, God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyonj da,