Search form

Mak ma Peba 1:15

15“Ɨtemb jɨ ket Godɨmna obagendi wɨn rɨrɨr ainy, God ma pumb tungg ke wa wus nate ainy. Sɨ wɨn negɨr mɨle ke gar engenjinam de Godɨm pɨlwa, dɨde gar ke utkunda ke yokata God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt.”