Search form

Mak ma Peba 1:16

16Yɨpa wɨnɨnd, re Yesu ton ket menon yokatonj Galili sɨpa yurund, Ton ket nɨmog nanyɨnggan yɨr angonj, Simon ake Andrea. Ɨ onggɨt wɨnɨnd osiemb nanyɨnggan sɨpa wa gɨr b'ɨskena nat ebnonda, nokɨp ton re kabum ɨwɨka rɨga na ebnonda.