Search form

Mak ma Peba 1:19

19Ɨ ɨngkek ket Yesu sobijog b'ɨsonkitonj, kea ton yɨr angonj Jebedaimna b'ɨga nɨmog Yakobo ake ti yɨnggan Yoan, gɨr ongonjenand gɨgand.