Search form

Mak ma Peba 1:2

2Sɨ ɨja emb jɨ baptiso Yoan gatab ɨrɨki yɨbɨm bageyam Isayamna peband da,

“Man yɨr de, ɨta kon koina bageyam ɨtmɨkisɨn dem mor naska nya wa.

Tonte nya motngonjenau dem.