Search form

Mak ma Peba 1:20

20Ɨ odenja Yesu ket ten ara emokonj Tin yɨmta undokam. Seg ton ket nanyɨngganɨp towa b'u Jebedaind yɨraronda gɨgand towaina wɨko rɨga kɨma, ɨ ton ket Yesund yɨmta yundokonda.