Search form

Mak ma Peba 1:21

Yesu ma B'ogɨl Ouyaena

(Luk 4:31-32)

21Ɨ ton wuwonj de Kaparnaum wa. Re ket Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr awonj, odenja ket Yesu yikonj de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, ɨ Ton ket rɨga auyaeninonj.