Search form

Mak ma Peba 1:23

Yesu Negɨr Wɨngawɨnga Yewaikitonj

(Luk 4:33-37)

23Ɨ demb de onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa kea de ton yɨpa negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga ma okati rɨga yɨbnonj. Ɨ odenja ton irere kɨma b'okta ara yikenonj