Search form

Mak ma Peba 1:26

26Yesumna yɨtɨp ket ɨtemb negɨr wɨngawɨngat ɨtemb rɨga ɨsanikesa yɨjgɨndenonj. Ɨ ton ket ukoi kana ara yikenonj, ngɨrpu opendonj rɨgam pɨlke.