Search form

Mak ma Peba 1:27

27Ɨ komkesa rɨga onggɨt b'eoma wɨngɨrɨnd ma sobijog na ton kɨd kesa aena wuwenonj ɨ towalenggyam b'arkena wuwenonj da, “Wɨi, nangga e jɨ? Sisɨl b'auyaena e, danda kɨma e. Ɨ negɨr kɨlkɨl wɨngawɨngap kea daka tin yɨt yutkunji ɨte re ton b'ingawa yoramiteny towa pɨlɨnd.”