Search form

Mak ma Peba 1:3

3Ɨ dɨde ɨta ukoi ara b'emoka pɨta tainy dem wul kesa tunggɨnd da,

‘Wɨn Yonggyamɨm nya ɨspɨkaindam,

ɨ Tina menonpu nya dɨmdɨm omnɨkaindam.’”