Search form

Mak ma Peba 1:31

31Ɨ re ket Yesu yikonj de Simonɨmna jeamɨm pɨlwa, Ton ket kea yɨm ke wokatonj ɨ ket wurowatonj. Seg ket juwarɨt tin wɨraronj, sɨ ton ket Yesund dɨde Ton kɨma meni rɨga yɨm akainonj.