Search form

Mak ma Peba 1:32

32Onggɨt sɨ imokand, lom ipanjɨki kak ke, kea rɨgap eyento komkesa kopa rɨga ɨ negɨr wɨngawɨnga ma okati rɨga de Yesum pɨlwa.