Search form

Mak ma Peba 1:34

34Ɨ Yesu esakenjinonj jogjog kopa rɨga yepiya re b'engabenga wɨp kopa kɨma wuwenonj, dɨde kwa ton jogjog negɨr wɨngawɨnga eaukena eyeninonj rɨga wa pɨlke. Ajɨ ton maka enjɨkisinonj negɨr wɨngawɨnga yɨt opurenam, mop nokɨp ton get ke wumɨr na da Yesute.