Search form

Mak ma Peba 1:38

38Ɨ Yesu daka ket amninonj da, “Tuyɨm! Men wuyɨn ta b'enga gatab wa deta nɨnda wuswus tungg wa, nokɨm da ɨdenat Kon towa daka Godɨmna yɨt pɨtapɨta tamnenainyɨn. Mop nokɨp Kon onggɨt mop penaemb netkond onggɨt gowukoi wa.”