Search form

Mak ma Peba 1:39

39Sɨ re Yesu ket yikenonj kupkakupka Galili eriya wɨngɨrɨnd, ton ket Godɨmna yɨt ouyaena eyeninonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata, dɨde kwa ton negɨr wɨngawɨnga eaukena eyeninonj rɨga wa pɨlke.