Search form

Mak ma Peba 1:40

Yesu Leprosi Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Ngɨrpu ket yɨpa leprosi kopa rɨga ikonj de Yesum pɨlwa, kumsos b'amkonj, ɨ Yesum pɨlwa b'ɨtena yoramitonj da, “Ra Man singi taet, Man rɨrɨr e ken kɨlkɨp kesa notɨnyɨt.”