Search form

Mak ma Peba 1:41

41Sɨ Yesu re ma sobijog na kear yomnonj, ɨngkek ket yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yesopayonj odede yɨt kɨma da, “Kon ɨta singi. Kɨlkɨp kesa ae!”