Search form

Mak ma Peba 1:43-44

43-44Seg Yesu ket ɨtemb jɨ rɨga yɨt ke ukoi danda kɨma odede nonony yomnonj da, “Yɨr de, goro yama na usekainɨm dor. Ajɨ meke dɨde ket molenggyam b'atouyaet yɨna sɨ rɨgam pɨlwa. Ra ton ɨmjas dor da, ‘Kea man ɨmɨnjog b'ogɨl dɨde kɨlkɨp kesa aet,’ sɨ man ket Godɨm sɨ gasa tanggɨkinyɨt dor ɨ eyinyɨt de yɨna sɨ rɨgam pɨlwa sɨ omnɨkam rɨna re Mose b'ingawa yoramitonj. Nokɨm da ɨdenat ton mɨtɨmjas rɨga wa wɨpɨnd da, ‘Man kea b'ɨsakenjɨt dɨde kɨlkɨp kesa aet.’” 45Ajɨ re ton Yesum pɨlke ewaikitonj, ita ton ket yɨt pɨtapɨta yomnenonj dɨde yɨt ukoi warabag omnɨka yiyenonj. Onggɨt mopɨp ket Yesum ma rɨrɨr na awonj taun wa menamenam pɨtand. Sɨ ton adea ta taun bau ke rɨga kesa tungg nata yɨbnonj, ajɨ kea tin kwa rɨgap yodareno komkesa gatab ke.