Search form

Mak ma Peba 1:5

5Sɨ kupkakupka Yuda eriya ke dɨde komkesa Yerusalem ke rɨga wuwenonj ti pɨlwa. Ɨ rɨgap towalenggyam towaina omnɨki negɨr mɨle pɨtapɨta omnena eyento, ngɨrpu onggɨt kak ke ket baptiso yokateno Yoanɨm pɨlke Yordan kɨlɨmɨnd.