Search form

Mak ma Peba 1:6

6Yoan kobɨrgɨm b'ikoki eyenonj tina jɨwɨnd re kamel ngɨi ke omnɨki na, ajɨ ma b'ogɨl na. Ɨ kwa ton rob b'ibgi yiyenonj re b'angga gɨm ke omnɨki na, ajɨ ma b'ogɨl na. Ɨ dɨde ti owou re nok na koka ake tɨbam wui.