Search form

Mak ma Peba 1:7

7Ɨ ɨja naemb jɨ ton yɨtkak pɨtapɨta yomnenonj da, “Kor kak ke ɨta ik yɨpa dandajog rɨga yaina danda re Ti pumbjog wa e ajɨ koina re goujog wa e. Sɨ kon makwa rɨrɨr en uwontam Tina yongɨnkak kai ɨtrekam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk obayamɨm pɨlɨnd.