Search form

Mak ma Peba 1:9

Yesu ma Baptiso dɨde Otonkena Okatam

(Mat 3:13–4:11; Luk 3:21-22; 4:1-13)

9Ɨ re Yoan rɨga baptiso amnɨkinonj, Yesu ikonj Najaret tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd, dɨde ton ket baptiso yokatonj Yoanɨm pɨlke Yordan kɨlɨmɨnd.