Search form

Mak ma Peba 10

Yesu Bondɨk Awou gatab Auyaeninonj

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

1Ɨ Yesu ɨngkek ket yiwatonj dɨde ket yikenonj de Yuda eriya nata dɨde ket Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa. Re rɨga bobo b'usaya Ti pɨlwa wuwenonj, Ton ket ɨja na kwa ten auyaeninonj rɨngmena re naskand ten auyaeneninonj. 2Ɨ ket nɨnda Parisai rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket odede yɨt kɨma Tin yotonkeno da, “Rɨngma gog yɨtɨt yinj? Ra yɨpa rɨgat ti konggand bondɨk tomɨny, ton b'ogɨl e o ma b'ogɨl e?” 3Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Rɨdede na Mose b'ingawa yoramitonj wa pɨlɨnd?” 4Sɨ ton mɨra yomno da, “Mose ningainonj da ra yɨpa rɨgat singi tainy ti konggand bondɨk omnam, ton b'ogla bondɨk omna peba tɨrɨkau dɨde ket ɨtomb kongga tewaikis.” 5Ɨ Yesu ten amninonj da, “Mose onggɨtyam b'ingawa yɨt wanɨm yɨrɨkonj, nokɨp waina gar re rogɨlkak na. 6Ajɨ re God naska gowukoi yotobarkonj, Ton rɨga amnɨkonj re rɨga ake kongga na. 7Onggɨt paemb rɨgat ti b'u ake ti mog terar ɨ dɨde ti kongga kɨma b'itɨnkisya. 8Sɨ osiemb jɨ molkongga yɨpaina jɨ i taya. Sɨ osiemb molkongga re ma nɨmog i, ajɨ ton yɨpaina jɨ i. 9Sɨ onggɨt paemb rɨna re God yɨpand enkitonj, goro yet wetaweta ramɨn.” 10Ɨ re ket yɨpa met wa b'ɨgarkɨto, b'auyaena rɨgap Yesund yɨwatɨnto, ngɨrpu Tin yerkito onggɨtyam molkongga bond ke awou gatab. 11Sɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Yet ra ti konggand bondɨk tomɨny dɨde kwa yɨpa b'enga kongga tokas ti konggam, sɨ ton gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle e omnɨka iyeny ɨtomb sisɨl kongga kɨma. Onggɨt gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle ke, ton naskanyam konggand negɨr mɨle e omnɨka wiyenainy. 12Ɨ kwa ra yɨpa konggat ti leond bondɨk omɨny dɨde b'enga rɨga okas ti leowɨm, ton kea ket gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle e omnɨka iyeny ɨtemb sisɨl leo kɨma.”

Yesu B'ɨga Sobijog B'ogɨl Amninonj

(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13Ɨ rɨgap towaina b'ɨga sobijog Yesum pɨlwa eyento odede nony kɨma da Yesu ten tasopainy b'ogɨl omnam. Ajɨ b'auyaena rɨgap ten samany kɨma rɨga ogoka eyento b'ɨga iyenam Yesum pɨlwa. 14Ajɨ re Yesu yɨr anginonj, Ton gar soro awonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa, ngɨrpu ten amninonj da, “Tou b'ɨga sobijog Kor pɨlwa. Goro b'ɨga ogoka eyenindam, mop nokɨp odede b'ɨga wa maemb jɨ God ma pumb tungg. 15Ɨ Kon ɨmɨnjog wen wumɨr tamninyɨn da yet ra maka ra God ma pumb tungg ɨmɨnjog ke okas odede b'ɨga sobijog re dɨde, ton makwa ɨta b'ɨtgarɨk dem onggɨt God ma pumb tungg wa.” 16Ɨ Yesu yɨpayɨpa b'ɨga yɨm ke ikwatena eyeninonj ɨ yɨm aramiteninonj towa pɨlɨnd b'ogɨl omnam.

Jogjog Gasa kɨma Sisɨl Rɨga

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Ɨ re Yesu menon yokatonj, nyawɨnd yɨpa rɨga Ti pɨlwa b'ɨtkonj ɨ ket Ti pɨl wa kumsos b'amkonj. Seg ton ket Yesund yerkitonj da, “B'ogɨl ouyaena rɨga-wɨi! Nangga e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨntam?” 18Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Nangga pena man Ken nogenaet da b'ogɨl rɨga? Makwa ɨta yete b'ogɨl rɨga ajɨ Godta tinta yɨpaina. 19Man wumɨr et jɨ opi re God ma b'ingawa yɨt, goro rɨga ongandɨm, goro gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle omnɨka, goro yurowam, goro rɨga gatab yɨr ungati kesa b'anygɨnena yɨt usekɨm, goro okatɨm yɨpa rɨga ma gasa b'anygɨnena nya ke, tesnaet mor b'u ake mor mog.” 20Seg ton ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Kon kea komkesa onggɨtyam b'ingawa yɨt yɨmta undoka eyeneninond koina kewar wɨn ke ngɨrpu yu.” 21Ɨ ket Yesu tin yɨr yɨpkonj dɨde singi yiyenonj, dɨde ket tin yomnonj da, “Man yɨpa gasa e yesungaet. Sɨ man meke! Ɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog b'ogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!” 22Ɨ onggɨt rɨgat ket as ɨrontonj ɨ ton ket gar bebɨg kɨma yiwatonj, mop nokɨp ti jogjog gasa na yɨbnainonj.

23Ɨ Yesu yɨrɨk ɨnjomkena eyeninonj dɨde tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Jogjog gasa kɨma rɨgam b'ɨgaram de God ma pumb tungg wa, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e.” 24Ɨ ket Yesu ma odede yɨt map, b'auyaena rɨgap kɨd kesa aukɨto. Sɨ Yesu b'usaya ten mɨra amninonj da, “Kor b'ɨgawar! Utkunda! God ma pumb tungg wa b'ɨgaram re ma sobijog bebɨg e. 25Ukoi jɨ b'angga kamel b'ɨgaram de nidɨl bora wa, ɨtemb re jɨ ma bebɨg e, ajɨ jogjog gasa kɨma rɨgam God ma pumb tungg wa b'ɨgaram, ɨtemb re jɨ ukoijog bebɨg e.” 26Yɨt seg ke B'auyaena rɨgap ɨsanikesa ukoijog kɨd kesa aukɨto, ɨ ket towalenggyam b'arkento da, “Sɨ yete rɨrɨr e yɨrkokar okatam?” 27Yesu ten yɨr epkinonj dɨde ket amninonj da, “Rɨgam onggɨtyam gasa ti omnɨkam re ma rɨrɨr im, ajɨ Godɨm nena Ti rɨrɨr im. Mop nokɨp Godɨm re komkesa gasa rɨrɨr im Ti omnɨkam.” 28Sɨ ket Petro Yesund yomnonj da, “Yɨr de, sɨn komkesa gasa erarkɨtondam dɨde ket mena yɨmta undoka miyenyu. Sɨ rɨngmim taukanj sowanɨm?” 29Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepiya re erarkɨto towa met, towa nanywar, towa yɨngganwar, towa mog, towa b'u, towa b'ɨgawar, dɨde towa gou kor map dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt map, 30ton ɨmɨnjog opima andredpyam takatanj onggɨt gowukoyɨnd met, nanywar, yɨngganwar, mog, b'ɨga dɨde gou, ajɨ ton opima bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle takatenanj rɨga wa pɨlke God ma yɨt yɨmta undokand. Ɨ ton ɨmɨnjog dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okasi dem de sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem. 31Ajɨ rɨga yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem. Ɨ rɨga yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem.”

Yesumna Nowam Bage Yɨt Tina Uj dɨde Utnyita gatab

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Re ton menon yokato de Yerusalem taun wa, nyawɨnd Yesu naskanaska nya yɨmayonj. Sɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga gɨmɨrom kɨma kaktɨtɨ aukɨto dɨde kwa nɨnda Tina yɨmta undoka rɨgap daka moga aukɨto. Ɨ Yesu ket b'usaya twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma yɨpand awonj, dɨde Ton ket amninonj Ti gatab yɨt rɨnsim ra taukanj dem Ti pɨlɨnd 33da, “Yɨr de, men menon yokasu re Yerusalem ma. Yɨpa rɨgat ɨta Rɨgamna B'ɨgand tɨb yii dem dɨde takainy dem yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga wa pɨlwa, ɨ ket tonpim tɨrɨr omnyi dem Tin ongandam. Ɨ dɨde ton ket Tin yiyi dem de God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. 34Ɨ ton ket God ma obagɨki kesa rɨgap Tin ngong engena kɨma jɨ malɨk omnɨka iyenyi dem, Tin auya ɨtmanda iyenyi dem, ɨ Tin ɨraska iyenyi dem, ngɨrpu onganji dem. Seg ket nowam bibɨrɨnd Ton tutnyis dem uj ke.”

Yakob ake Yoan Towaina B'arkita

(Mat 20:20-28)

35Ɨ Jebedaimna b'ɨga Yakobo ake Yoan Yesum pɨlwa tetkonda dɨde Tin yomnonda da, “Ouyaena rɨga-wɨi, sɨn singi da Man yɨpa gasa sowanɨm omnɨket nangga mana ra sɨn metɨrkisya.” 36Sɨ Yesu ten mɨra amnonj da, “Nangga gasa mi wɨn singi aya Kon wanɨm omnɨkam?” 37Ɨ ket nanyɨngganɨp Yesund yomnonda da, “Ra Man king nyɨ okasɨt dem b'ogɨl ɨnyomarena kɨma, sowa notkaet nɨmog pɨpmet omitam yɨpa Moina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa kwa sawai yɨm tab ke.” 38Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn ma wumɨr i nangga ma wɨn nerkisya. Rɨka wɨn rɨrɨr i Koina b'ɨdgotnena kapo nyɨ onayam rɨnte ra Kon onaen dem, dɨde Koina ujɨm baptiso okatam rɨnte ra Kon okasɨn dem?” 39Ajɨ ton tin mɨra yomnonda da, “Sɨn rɨrɨr i.” Sɨ Yesu mɨra amnonj da, “Wɨn b'ogɨl i onaya dem Koina b'ɨdgotnena kapo nyɨ rɨnte ra Kon onaen dem, dɨde Koina ujɨm baptiso okasya dem rɨnte ra Kon baptiso okasɨn dem. 40Ajɨ omitam gatab ɨt re Kor yɨmjog yɨm tab wa dɨde sawai yɨm tab wa, ɨtemb re ma Kor ogona gasa im. Ajɨ God towa mi jɨ pɨpmet takau dem yama na re Ton angonjenawonj.” 41Ɨ re ten (10) ɨtmɨkitijog rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton Yakobo ake Yoan wa pɨlwa soro aukɨto. 42Seg Yesu ket komkesa b'auyaena rɨga ara emokinonj Ti pɨlwa menonɨm dɨde ten amninonj da, “Wɨn wumɨr im da wɨp iyoi rɨga yepim re rɨga angwatenanj God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ton towaina rɨga wanɨm aukenenanj re yonggyam im, dɨde kwa towaina ukoijog nyɨ rɨgap ɨsanikesa danda engaenenanj towaina rɨga wa pɨlwa. 43Sɨ wa wɨngɨrɨnd re ma ɨja e jɨ. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy ukoi rɨga awowɨm, ton b'ogla waina wɨko rɨga rau. 44Ɨ daka kwa wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy pumbjog wa ukoi rɨga wɨmenam, ton b'ogla komkesa rɨgaina goujog wɨko rɨga rau. 45Mop nokɨp Rɨgamna B'ɨga ma odede mop pena ikonj onggɨt gowukoi wa da rɨga Tinɨm wɨko rɨga taukanj. Ajɨ Ton ikonj re rɨga wa wɨko rɨga awou mana dɨde Tina yɨrkokar ke jogjog rɨgaina negɨr mɨle ɨraba mɨra okawa mana.”

Yesu Yɨrdɨdɨ Rɨga Bartimeond Yɨsakendonj

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Ɨ ton ket tuwonj de Yeriko wa. Ɨ re Yesu Yeriko ke yiwatonj Tina b'auyaena rɨga dɨde ukoi rɨga bobo kɨma, yɨpa yɨrdɨdɨ rɨga, Bartimeo ɨt re Timaiyo ma b'ɨga, ton nya yɨund omiti yɨbnenenonj wulkɨp b'ɨjenenand. 47Ɨ re ton utkundonj da Najaret tunggam Yesute yik, ton ket Yesund b'okta ara yɨawonj da, “Dawidɨmna b'ɨga, Yesu-wɨi! Kear nomne-o!” 48Ajɨ jogjog rɨgap tin samany yiyowo da, “Muma kesa ae!” Ajɨ ton kwa ara yoikɨndenawayonj da, “Dawidɨmna b'ɨga-wɨi! Kear nomne-o!” 49Seg ket Yesu omanda onyitonj, ɨ ket rɨga amninonj da, “Tin ara yemoka!” Ɨ rɨgap ket onggɨt yɨrdɨdɨ rɨgand ara yemoko da, “Sam ae! Utnyite! Ton ke ara memok.” 50Ɨngkek ket ton tina kobɨrgɨm b'ɨskantonj, dɨde b'atiyakena yikonj Yesum pɨlwa. 51Ɨ Yesu tin yerkitonj da, “Nangga ma man singi aet Kon mornɨm omnɨkam?” Seg onggɨt yɨrdɨdɨ rɨgat Tin mɨra yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Kon singi en yɨr opngendam.” 52Ɨ Yesu tin yomnonj da, “Yiwate! Moina gar ke utkundate men mɨsakenj.” Seg odenja ket ɨtemb yɨrdɨdɨ rɨgat yɨr b'ɨskena yikenonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj nyawɨnd.