Search form

Mak ma Peba 10:1

Yesu Bondɨk Awou gatab Auyaeninonj

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

1Ɨ Yesu ɨngkek ket yiwatonj dɨde ket yikenonj de Yuda eriya nata dɨde ket Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa. Re rɨga bobo b'usaya Ti pɨlwa wuwenonj, Ton ket ɨja na kwa ten auyaeninonj rɨngmena re naskand ten auyaeneninonj.