Search form

Mak ma Peba 10:15

15Ɨ Kon ɨmɨnjog wen wumɨr tamninyɨn da yet ra maka ra God ma pumb tungg ɨmɨnjog ke okas odede b'ɨga sobijog re dɨde, ton makwa ɨta b'ɨtgarɨk dem onggɨt God ma pumb tungg wa.”